SB 8.1

90-047 'Increasing Hardships out Of Love (SB 8.1.13)' by Radhanath Swami, in Mumbai

“sa viçva-käyaù puru-hüta-éçaù satyaù svayaà-jyotir ajaù puräëaù dhatte ‘sya janmädy-ajayätma-çaktyä täà vidyayodasya niréha äste” Srimad Bhagavatam 8.1.13   TRANSLATION The entire cosmic manifestation is the body of the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, who has millions of names…

90-045 'Perceiving The Paramatma (SB 8.1.11)' by Radhanath Swami, in Mumbai

“yaà paçyati na paçyantaà cakñur yasya na riñyati taà bhüta-nilayaà devaà suparëam upadhävata”   TRANSLATION Although the Supreme Personality of Godhead constantly watches the activities of the world, no one sees Him. However, one should not think that because no…

90-044 'Krishna Is Your Ever Well Wisher (SB 8.1.10)' by Radhanath Swami, in Mumbai

TEXT 10 “ätmäväsyam idaà viçvaà yat kiïcij jagatyäà jagat tena tyaktena bhuïjéthä mä gådhaù kasya svid dhanam” Srimad Bhagavatam 8.1.10   SYNONYMS ätma—the Supersoul; äväsyam—living everywhere; idam—this universe; viçvam—all universes, all places; yat—whatever; kiïcit—everything that exists; jagatyäm—in this world, everywhere;…