sb 10.1.28

91-097 'Ascendance of the Personal World of Krishna (SB 10.1.26-28)' by Radhanath Swami

Text 26 çré-çuka uväca ity ädiçyämara-gaëän prajäpati-patir vibhuù äçväsya ca mahéà gérbhiù sva-dhäma paramaà yayau   Text 27 çüraseno yadupatir mathuräm ävasan purém mäthuräï chürasenäàç ca viñayän bubhuje purä   Text 28 räjadhäné tataù säbhüt sarva-yädava-bhübhujäm mathurä bhagavän yatra nityaà…