commit

90-080 'Committing To This Great Mission (SB 08.07.24)' by Radhanath Swami, in Mumbai

Srimad Bhagavatam 8.7.24 “tvaà brahma paramaà guhyaà sad-asad-bhäva-bhävanam nänä-çaktibhir äbhätas tvam ätmä jagad-éçvaraù”   SYNONYMS tvam—Your Lordship; brahma—impersonal Brahman; paramam—supreme; guhyam—confidential; sat-asat-bhäva-bhävanam—the cause of varieties of creation, its cause and effect; nänä-çaktibhiù—with varieties of potencies; äbhätaù—manifest; tvam—you are; ätmä—the Supersoul;…