shrimad bhagavatam

Srimad Bhagavatam 16 Dec 2017 Glorious Activities of the Lord

Jaya Om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri Srimad Srila Bhatisiddhanta Saraswati Thakura Srila Prabhupada ki Jai Ananta-kotivaishnava-vrinda ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakura ki Jai Premse kaho Shri-Krishna-Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Shrivasadi-Gaura-bhakta-Vrinda ki Jai Sri-Sri-Radha-Krishna Gopa-Gopinatha, Shyama Kunda,…