yogi

90-028 'Who Is Perfect Yogi (BG 6.32)' by Radhanath Swami, in Mumbai

“atmaupamyena sarvatra samam pasyati yo ‘rjuna sukham vä yadi vä duhkham sa yogi paramo matah” Bhagavad-Gita 6.32   SYNONYMS ätma—with his self; aupamyena—by comparison; sarvatra—everywhere; samam—equally; pasyati—sees; yah—he who; arjuna—O Arjuna; sukham—happiness; vä—or; yadi—if; vä—or; duhkham—distress; sah—such; yogi—a transcendentalist; paramah—perfect;…